Дали знаете: Која е највисоката партиципација за лекување и кога да престанете да плаќате?

највисока партиципација
Прочитај за: 2 минути

Да се лекувате во јавното, државно здравство, доколку имате здравствено осигурување, значи дека здравствените услуги ги добивате на сметка на државата, но со плаќање партиципација за најголем дел од нив. Овој надоместок за поголеми здравствени интервенции може да биде и повисок. Меѓутоа, има максимална сума до која треба да изнесува партиципацијата.

Колку може да изнесува највисоката партиципација за услуга?

Согласно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите, највисок износ на партиципација во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, согласно утврдените референти цени, е 6.000 денари, објаснуваат од Фондот за здравствено осигурување.

Кога сте ослободени од партиципација?

Осигурените лице што во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 70% од просечната месечна нето-плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање учество при натамошно користење здравствени услуги, освен за лековите од Листата со лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекување во странство. Ако се земе предвид дека просечната плата минатата година се движеше околу 27.000 денари, тогаш од плаќање треба да бидат ослободени осигурениците што во текот на една календарска година платиле за партиципација повеќе од 19.000 денари.
Исто така, осигурениците чиј месечен приход во семејството е помал од просечната нето-плата остварена во земјава претходната година, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 40% од просечната месечна нето-плата (остварена во земјата во претходната година), се ослободуваат од плаќање учество при натамошното користење здравствени услуги, освен за лекови од Листата со лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.
Осигурените лица чиј месечен приход во семејството е помал од 60% од просечната нето-плата во државата во претходната година, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 20% од просечната месечна нето-плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање учество при понатамошното користење здравствени услуги, освен за лековите од Листата со лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.
Повеќе >> Факултети.мк
SHARE